top szeroki

ORGANIZATORZY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu

Stowarzyszenie Nordic Active 

wspólnie z: Urząd Miasta Tarnobrzega, Klub Biegacza WITAR, Ognisko TKKF SIARKA, Stowarzyszenie Sprawnych Inaczej i Przyjaciół INTEGRACJA, Stowarzyszenie J.K. KOTWICA, Centrum Leczenia Otyłości PULS.

Patronat Sportowy: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Tarnobrzega Norbert Mastalerz, Starosta Tarnobrzeski Krzysztof Pitra, Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Jacek Hynowski

 1. CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest popularyzacja Nordic Walking jako prozdrowotnej aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, wśród ludzi w różnym wieku z różnych środowisk społecznych.

 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

12 października 2014 – Baranów Sandomierski – Tarnobrzeg

 1. UCZESTNICTWO

Zawody otwarte. Każdy z dorosłych uczestników może startować na dystansie 15 km.

Zawody dla młodzieży rozgrywane będą według odrębnego regulaminu.

 1. BIURO ZAWODÓW

Zamek Dzikowski w Tarnobrzegu czynne 12.10.2014 (niedziela) od godziny 7:00.

Szatnie, umywalnie, depozyt – w obiekcie Zespołu Szkół obok Biura Zawodów przy Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu.

W biurze zawodów czynna wypożyczalnia kijów Nordic Walking (opłata za wypożyczenie 10,-). Każdy z zawodników powinien posiadać potwierdzający tożsamość dokument ze zdjęciem oraz potwierdzenie przelewu opłaty startowej.

 1. ZGŁOSZENIA , OPŁATA STARTOWA

  Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na stronie:
  www.maratontarnobrzeg.pl. Ostateczny termin zgłoszeń elektronicznych:
  5.10.2014

  Zgłoszenia przyjmowane będą również w sekretariacie biegu w dniu
  zawodów od godziny 7:00 (tylko 20 miejsc).

  Zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości:
  – płacona do dnia 5.10.2014 – 20 zł
  – płacona od 6 do 11.10.2014 – 25 zł
  – wpłacona w dniu zawodów – 25 zł

  Wpisowe dla osób posiadających miejsce zameldowania w Tarnobrzegu
  wynosi 20 zł bez względu na termin płatności.

  Osoby, które w ciągu 5 dni od momentu zarejestrowania się nie dokonają
  opłaty startowej zostaną skreśleni z listy startowej

  Dane do wpłaty:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera
  39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
  nr konta: PEKAO S.A. I o/Tbg: 62 1240 2744 1111 0010 4384 6921
  w tytule przelewu: Opłata startowa – Nordic Walking, Imię i Nazwisko

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Start masowy na dystansie 15 km ok. godziny 1100 spod zamku w Baranowie Sandomierskim. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Sportowej Rywalizacji w Zawodach Nordic Walking PSNW.

 1. USTALENIE WYNIKÓW

We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według czasu pokonania dystansu. Czas marszu jest określony na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. Po opublikowaniu wyników nieoficjalnych zawodnicy mają czas 30 minut na zgłaszanie do Sędziego Głównego Zawodów protestu. W przypadku braku protestów opublikowane wyniki są oficjalnymi, ostatecznymi wynikami zawodów.

Protesty w formie wyłącznie pisemnej mogą być zgłaszane do Sędziego Głównego Zawodów po wniesieniu przez zawodnika wadium w wysokości 150,-

 1. TRASA

Trasa biegu przebiega: Start z dziedzińca Zamku w Baranowie Sandomierskim – META w Parku przy Zamku Dzikowskim.

Na trasie będą umieszczone:

– punkt pomocy medycznej

– punkty odświeżania i odżywiania – na trasie około 10km oraz na mecie. Punkt odżywiania będzie zaopatrzony w wodę. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktami odświeżania znajduje się w biurze mistrzostw. Trasa przebiega po drogach utwardzonych.

 1. KATEGORIE WIEKOWE

Kobiety K , Mężczyźni M

K 18 – 29 lat

K 30 – 39 lat

K 40 – 49 lat

K 50 – 59 lat

K 60 +

M 18 – 29 lat

M 30 – 39 lat

M 40 – 49 lat

M 50 – 59 lat

M 60 +

*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia/weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów.

 1. PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW w dniu 12.10.2014

7:00 – przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów pakietów startowych

9:00 – 10:20 – wyjazdy autokarów z zawodnikami na START do Baranowa Sandomierskiego

11:00 – START wszystkich biegów

14:00 – przewidywana dekoracja zawodników Nordic Walking

 1. NAGRODY i UPOMINKI

Pierwsze osoby poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują statuetki i dyplomy, a dla drugiej i trzeciej osoby dyplomy.

Wśród wszystkich zawodników startujących w zawodach zostaną rozlosowane nagrody od sponsorów.
Każdy z uczestników zawodów po ukończeniu dystansu otrzymuje pamiątkowy medal.
* Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych kryteriów nagradzania zawodników, trofeami oraz nagrodami rzeczowymi (np. okolicznościowe koszulki).

 1. RYZYKO STARTU

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do rywalizacji.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Wszelkie kwestie sporne związane z rywalizacją sportową rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Ze względu na lokalizację zawodów należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody i ruchu drogowego jak również dbać o porządek w miejscu zawodów. Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez sportowych.
Wszelkie zmiany oraz uzupełniające informacje dot. Mistrzost Tarnobrzega Nordic Walking będą publikowane w postaci komunikatów na oficjalnej stronie
www.nordicactive.org.pl

Informacje i pytania: Stowarzyszenie Nordic Active, Al. Niepodległości 2, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 790 700 707, www.nordicactive.org.pl


Komitet Organizacyjny